NoviceUpravni odbor objavlja razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2013-2014:

  • pet štipendij v znesku petsto evrov za učence Državne dvojezične osnovne šole v Špetru. V prošnji naj se navedejo osebni podatki, naslov, telefonska številka in podatki o številu družinskih članov; priloženo naj bo potrdilo ISEE.
  • pet štipendij v znesku tisoč petsto evrov za univerzitetne študente. Prošnja mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha, osebne podatke, naslov, telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov; priložena morajo biti ta dokazila: fotokopija indeksa ali drugi dokument, iz katerega so razvidni predvideni izpiti in druge študijske obveznosti ter ocene opravljenih izpitov; potrdilo ISEE. Prošnjo lahko predložijo študenti, ki so vpisani vsaj v drugi letnik študijskega programa.
  • štipendijo v znesku tri tisoč evrov za podiplomski študij ali specializacijo. Prošnja mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha in predstavitev podiplomsekga študija ali specializacije, osebne podatke, naslov, telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov; priložena morajo biti ta dokazila: potrdilo o opravljenem dodiplomskem univerzitetnem študiju s končno oceno, potrdilo o vpisu v podiplomski študij in potrdilo ISEE.
  • V prošnjah morajo biti navedeni tudi podatki o drugih prejetih štipendijah. Pri dodelitvi štipendij bo upravni odbor na osnovi 5. člena statuta upošteval predvsem študijske uspehe in potrebe prosilcev. Štipendije bodo dodeljene do 20. decembra 2013. Za vse potrebne informacije sta na razpolago člana odbora Boris Peric (048132545) in Karlo Černic (048178100). Zainteresirani naj dostavijo prošnje do 20. novembra 2013 v zaprti ovojnici na naslov: SKLAD – FONDAZIONE D. SARDOČ C/O Slov.I.K. KBcenter, Korzo/Corso Verdi 55, 34170 Gorica.
<< nazaj