Latest News

Razpis za štipendije za leto 2021-2022

Upravni odbor objavlja razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2021-2022:

 tri štipendije v znesku petsto evrov za učence Državne dvojezične osnovne šole v Špetru. V prošnji

naj se navedejo osebni podatki, naslov, telefonska številka in podatki o številu družinskih članov;

priloženo naj bo potrdilo ISEE;

 tri štipendije v znesku dva tisoč evrov za študente prve in druge univerzitetne stopnje. Prošnja mora

vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha, osebne podatke, naslov, telefonsko

številko in podatek o številu družinskih članov; priložena morajo biti ta dokazila: fotokopija indeksa

ali drugi dokument, iz katerega so razvidni predvideni izpiti in druge študijske obveznosti ter ocene

opravljenih izpitov; potrdilo ISEE;

 štipendijo v znesku dva tisoč evrov za podiplomski študij ali specializacijo. Prošnja mora vsebovati

kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha in predstavitev podiplomsekga študija ali

specializacije, osebne podatke, naslov, telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov;

priložena morajo biti ta dokazila: potrdilo o opravljenem dodiplomskem univerzitetnem študiju s

končno oceno, potrdilo o vpisu v podiplomski študij in potrdilo ISEE.

 

V prošnjah morajo biti navedeni tudi podatki o drugih prejetih štipendijah in obvezno IBAN bančnega

računa na katerega bo nakazana štipendija.

Pri dodelitvi štipendij bo upravni odbor na osnovi 5. člena statuta upošteval predvsem študijske uspehe in

potrebe prosilcev. Za vse potrebne informacije sta na razpolago člana odbora Boris Peric (048132545) in

Karlo Černic (048178100). Zainteresirani naj dostavijo prošnje do 10. novembra 2021 v zaprti ovojnici z

oznako “SARDOC - ne odpiraj” na naslov: Knjižnica D. Feigel - NŠK Trgovski dom Gorica ali preko

pošte na naslov Sklad Sardoč,, ul. Malta 2 34170 Gorica.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie. Leggi di più