1. USTANOVITEV


V spomin na Dr. Dorčeta Sardoča je po volji preminule Gospe Ane Ursini vdove Sardoč ustanovljen “Sklad Dorče Sardoč, neprofitna družbena organizacija” , na kratko poimenovan “Sklad Dorče Sardoč – ONLUS”.

2. SEDEŽ IN DAVČNA ŠTEVILKA


Sklad ima sedež v ulici Diaz 11 v Gorici. Davčna številka sklada je 91013840318.

3. DEJAVNOST IN NAMEN


Sklad je neprofitna organizacija in zasleduje izključno cilj družbene solidarnosti na izobraževalnem področju, z namenom, da podpira pri študiju nadarjene in manj premožne mlade pripadnike slovenske skupnosti v Italiji, ki obiskujejo slovenske šole v Italiji oziroma Univerze, – predvsem pa študente medicinske smeri. Na tej osnovi podeljuje sklad štipendije zgoraj omenjenim nadarjenim in manj premožnim študentom, po obsegih in načinih, ki jih določa Upravni odbor. Sklad ne sme izvajati drugih dejavnosti, ki niso zgoraj navedene. Edino izjemo predstavljajo direktno povezane dejavnosti ali dejavnosti, ki so po njihovi naravi dodatne statutarnim in se s temi dopolnjujejo.

4. KAPITAL IN DOHODKI SKLADA


Družbeni kapital zaobjema vsoto izkazano v Ustanovnem Aktu sklada, katerega je ta Statut sestavni del. Omenjeni kapital je lahko dodatno povečan in obogaten z darovanji, prispevki, in s katerokoli podporo tistih oseb, katerim je sklad pri srcu in želijo pomagati dobrodelni ustanovi. Sklad se zavzema za dosego svojih ciljev preko donosa lastnega premoženja. Upravni odbor vlaga kapital Sklada in nove prilive na način za katerega meni, da je najbolj varen in donosen.

5. ORGANI SKLADA


Sklad sestavljajo sledeči organi:
Upravni odbor
Predsednik upravnega odbora
Skupščina revizorjev

6. UPRAVNI ODBOR


Skladu predseduje Upravni odbor sestavljen iz treh članov slovenske skupnosti v Italiji, katere imenujejo – eden za vsakega – župani Občin Devin Nabrežina, Doberdob in Sovodnje. Člani Upravnega odbora so poverjeni za obdobje treh let, po katerem so lahko ponovno izvoljeni. Upravni odbor izvoli svojega Predsednika, ki je poverjen za obdobje treh let in je lahko ponovno izvoljen.

Upravni odbor opravlja seledeče dolžnosti:

a) potrdi pred mesecem decembrom proračun za naslednje leto in pred mesecem februarjem zaključni račun za prejšnje leto;
b) poskrbi za vse zadeve, ki se tičejo sklada;
c) poskrbi za določitev in podelitev štipendij najbolj nadarjenim in manj premožnim študentom, pod pogoji in z načini ocenjevanja, ki jih določi vsako leto posebej.

Upravni odbor razpolaga z vsemi potrebnimi pooblastili za upravljanje kapitala Sklada in za administracijo rednih in izrednih dohodkov.
Upravni odbor lahko izda pravilnik razpisa za podelitev štipendij.
Upravni odbor se navadno sestane na seji dvakrat letno in izjemoma takrat, ko Predsednik presodi da je potrebno oziroma ko dva člana vložijo pisno prošnjo. Predsednik pošlje pisno vabilo za sejo s seznamom točk na dnevnem redu najmanj osem dni pred določenim datumom.
Seje Upravnega odbora so veljavne le pod pogojem, da je na njih prisotna večina članov. Sklepi so sprejeti z absolutno večino, z javnim glasovanjem. V primeru izenačenja glasov, prevlada glas Predsednika.
Zapisniki sklepov Upravnega odbora so nujno prepisani v register po kronološkem zaporedju in so pospremljeni s podpisi Predsednika in Tajnika.
Tajnika Upravnega odbora imenuje Upravni odbor, ki obenem poskrbi, da mu poveri naloge.
Člani Upravnega odbora ne prejemajo plačila za opravljene storitve, z izjemo povračila stroškov, ki so jih utrpeli za opravljanje funkcije.

7. PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA


Predsednik Upravnega odbora pravno predstavlja sklad pred tretjimi strankami in pred zakonom.
Predsednik obenem:
- sklicuje Upravni odbor in mu predseduje, določi tematike za razpravo med posameznimi posveti;
- podpisuje akte in vse potrebne dokumente za obrazložitev posameznih določb;
- nadzira uspešno vodenje sklada;
- skrbi za spoštovanje Statuta in poskrbi za njegovo reformo;
- poskrbi za izvršitev sklepov odbora in za odnose z nadzornimi predstavniki;
- prevzame – v izjemnih slučajih – nujne odločitve in Upravni odbor seznani o njih v čimkrajšem času;
- skrbi za pripravo proračuna in zaključnega računa, ter ju posreduje Upravnemu odboru za potrditev.
V primeru odsodtnosti ali nerazpoložljivosti Predsednika, prevzame njegove odgovornosti najstarejši član Uprave.

8. SKUPŠČINA REVIZORJEV


Za nadzor finančnega upravljanja sklada skrbi Skupščina revizorjev, ki jo sestavljajo tri efektivni člani, od katerih je eden pooblaščen Predsednik, in tri suplenti. Efektivni člani in nadomestni člani so imenovani, dva za vsakega, od Županov pro tempore Občin Devin Nabrežina, Doberdob in Sovodnje. Predsedniki Skupščine revizorjev so imenovani za dobo treh let in so lahko ponovno izvoljeni. Za opravljanje svojega poslanstva ne prejemajo plačila, z izjemo povračila stroškov, ki so jih utrpeli za opravljanje funkcije.

9. PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN


Finančno delovanje sklada se vsako leto prične 1.(prvega) januarja in se zaključi 31.(enaintridesetega) decembra.
Predsednik upravnega odbora skrbi za pripravo finančnega načrta in zaključnega računa, ki ju mora posredovati Upravnemu odboru za potrditev.
Upravni odbor je sklican pred mesecem decembrom za potrditev finančnega računa za prihodnje leto, pred mesecem aprilom pa za potrditev zaključnega računa za prejšnje leto.

10. PREOSTANKI IZ UPRAVLJANJA


Skladu je prepovedana razdelitev – tudi posredna – dobičkov ali preostankov iz upravljanja, kot tudi skladov, rezerv, in kapitala med obstojem samega sklada, razen v primeru ko je njihova razdelitev oziroma preusmeritev določena po zakonu, oziroma ko so namenjeni drugim neprofitnim organizacijam družbenega pomena za slovensko manjšino v Italiji (Onlus), ki so po zakonu, statutu in ureditvi del ene in iste strukture. Sklad je dolžan, da dobičke in preostanke iz upravljanja dodeli pri izvajanju istitucionalnih – in z njimi neposredno povezanih – aktivnosti.

11. RAZPUSTITEV


V primeru razpustitve društva, zaradi kateregakoli razloga, je sklad primoran darovati svoj kapital drugim neprofitnim organizacijam družbenega pomena (Onlus) slovenske skupnosti v Italiji, ali v javne namene, na podlagi mnenja nadzornega organa, predvidenega v zakonu št. 622 z dne 23. decembra 1996 (3. člen, odstavek št 190), razen v primeru ko zakon predvideva drugače.

12. VELJAVNI ZAKON


Za vse kar ni posebej predvideno v tem Statutu, se upoštevajo veljavni predpisi II. Poglavja, I. Knjige Civilnega zakonika.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie. Leggi di più